🐞Lỗi đăng nhập tài khoản Admin

Trong quá trình sử dụng và quản trị hệ thống Microsoft 365, tài khoản có quyền Admin hệ thống có thể xảy ra lỗi không đăng nhập được vào Outlook, OWA, phần mềm SP365. Lỗi xảy ra trên tất cả các trình duyệt và khi kiểm tra không thấy có lỗi của tài khoản hay domain.

Thông báo hiển thị như sau:

  • Lỗi khi đăng nhập vào OWA: lỗi redirect.

  • Lỗi khi đăng nhập vào SP365 (xảy ra đồng thời với lỗi OWA):

Nguyên nhân có thể xảy ra:

Khi một tài khoản được giao quá nhiều quyền Admin, Office portal có thể xảy ra xung đột và tạo thành một vòng lặp vô hạn, khiến cho tài khoản không thể đăng nhập được.

Cách khắc phục:

  1. Dùng một tài khoản khác có quyền Admin hệ thống, truy cập vào Admin.microsoft.com

  2. Chọn 'Users' => Chọn tài khoản đang gặp lỗi

  3. Chọn 'Manage roles' tại đầu mục 'Roles'.

  4. Bỏ chọn tất cả các quyền Admin, trừ 'Global Administrator' và lưu lại

  5. Chọn lại các quyền Admin (nếu cần), tuy nhiên không nên chọn quá nhiều quyền không cần thiết.

Last updated