🧩Cấu hình quy trình

Sau khi hoàn thành cấu hình hệ thống và cấu hình chức năng, người dùng có thể sử dụng Module Quản lý Công việc và Quản lý Dự án. Để sử dụng được module quản lý quy trình, Admin cần thêm mới và cấu hình các quy trình làm việc lên hệ thống.

Thêm mới quy trìnhCấu hình các bước của quy trình

Last updated