Cấu hình bảng

SP365 cho phép tạo các trường dữ liệu dạng bảng. Để chọn được bảng khi cấu hình quy trình, quản trị viên cần cấu hình bảng dữ liệu trước khi cấu hình quy trình.

Các bước để cấu hình một bảng:

Bước 1: Chọn <Setting>, từ menu chọn <Cấu hình bảng>, chọn <Thêm mới>

Bước 2: Cấu hình các cột của bảng:

- Đặt tên bảng

- Đặt tên Cột

- Chọn loại dữ liệu

Lưu ý: Cột số thứ tự sẽ được hệ thống tự động thêm vào bảng.

Bước 3: Khi đã tạo xong các cột, ấn <Thêm cấu hình> để hoàn thành tạo bảng dữ liệu.

Bước 4: Thêm bảng vào quy trình:

Last updated