Toán tử khi tạo điều kiện rẽ nhánh/song song

Các ký hiệu sử dụng khi tạo điều kiện

Ký hiệuÝ nghĩa

==

Bằng

!=

Khác

>

Lớn hơn

<

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

( )

Gộp các điều kiện đi kèm nhau

&&

“Và” – các điều kiện đi kèm nhau

||

“Hoặc” – các điều kiện loại trừ nhau

"abc "

Điều kiện dạng text

1

Điều kiện "Có" (trường Có/Không)

0

Điều kiện "Không" (trường Có/Không)

Minh họa điều kiện rẽ nhánh kết hợp:

3 trường thông tin có sẵn:

Tên trườngLoại dữ liệu

Phiếu chi

Có/Không

Số tiền

Số

Người đề xuất

Look up từ 1 list có 4 giá trị code: - Nhân viên văn phòng - Nhân viên Kho - Trưởng bộ phận - Giám sát

Một số điều kiện rẽ nhánh kết hợp 3 trường thông tin trên:

Điều kiện yêu cầuĐiều kiện trong phần mềm

Có phiếu chi, số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 1 triệu và người đề xuất là nhân viên văn phòng hoặc nhân viên kho

@Phiếu chi==1 &&@Số tiền<=1000000 &&(@Người đề xuất =="Nhân viên văn phòng" || @Người đề xuất =="Nhân viên Kho")

Có phiếu chi, số tiền lớn hơn 1 triệu và người đề xuất là trưởng bộ phận hoặc giám sát

@Phiếu chi==1 &&@Số tiền>=1000000 &&(@Người đề xuất =="Trưởng bộ phận" || @Người đề xuất =="Giám sát")

Không có phiếu chi, số tiền đề xuất nhỏ hơn 1 triệu, người đề xuất không phải trưởng bộ phận

@Phiếu chi==0 &&@Số tiền<1000000 &&@Người đề xuất !="Trưởng bộ phận"

Minh họa điều kiện song song

3 trường thông tin:

Tên trườngLoại dữ liệu

Phòng hành chính xử lý

Có/Không

Phòng nhân sự xử lý

Có/Không

Phòng kế toán xử lý

Có/Không

Điều kiện cho các nhánh song song

Luồng quy trình Điều kiện trong phần mềm

Đi qua user phòng Hành chính

@Phòng hành chính xử lý ==1

Đi qua user phòng Nhân sự

@Phòng nhân sự xử lý ==1

Đi qua user phòng Kế toán

@Phòng kế toán xử lý ==1

Với một yêu cầu cần phòng hành chính và kế toán cùng xử lý, luồng sẽ đồng thời qua nhánh 1 và nhánh 3

Last updated