5. Quản lý tiến độ dự án

Chọn Module Dự án trên menu, chọn tên dự án cần xem tiến độ

Hệ thống hiển thị màn hình tiến độ dự án (gantt chart) với các mốc thời gian theo lịch

a. Thanh tính năng:

Trong đó:

- Tổng quan: hiển thị thông tin tổng quan của dự án (được thêm vào khi tạo dự án)

- Gantt: hiển thị các công việc dưới dạng gantt chart

- Danh sách: hiển thị các công việc dạng danh sách các đầu mục công việc

- Board: hiển thị các công việc dạng bảng kanban, phân loại các cột phần loại theo phòng ban

- Dashboard: Báo cáo tổng quan cho số liệu của các công việc thuộc dự án dưới dạng các sơ đồ.

- Lịch biểu: hiển thị các công việc trên lịch theo tuần hoặc tháng

- +Thêm công việc: Thêm công việc thuộc dự án hiện tại

- Import: Thêm nhiều công việc thuộc dự án bằng cách nhập file excel theo template được có sẵn

- Export: xuất các dữ liệu các công việc hiện tại của dự án thành file excel.

b. Thanh tùy chọn trong Gantt view:

- +Thêm mới: Thêm công việc thuộc dự án

- Mở rộng: mở toàn bộ các công việc con của các công việc chính

- Thu gọn: chỉ hiện thị các công việc chính (cấp cha)

- Phóng to: điều chỉ thanh hiển thị thời gian của gantt chart chi tiết hơn, nhằm xem được mốc thời gian rõ ràng hơn, mức chi tiết tối đa đến mức giờ trong ngày

- Thu nhỏ: điều chỉ thanh hiển thị thời gian của gantt chart mở rộng hơn, mục đích xem tổng quan các mốc thời gian, mức tối đa đến xem theo năm.

Last updated