Thiếp lập Workgoup

Work Group - Nhóm làm việc: WorkGroup phục vụ cho việc phân luồng xử lý chính xác. Trong một tổ chức có nhiều công ty thành viên, trong các công ty thành viên có các phòng ban tương tự, WorkGroup giúp cho các luồng của quy trình công việc được đi đúng đến user của công ty tương ứng mà không bị nhầm lẫn sang công ty thành viên khác.

Ví dụ: Một Tổng công ty quản lý theo 2 vùng, mỗi vùng có các công ty thành viên A-B và C-D, được chia thành 2 WorkGroup Vùng 1 và Vùng 1. Các công ty con lại được chia thành các workgroup nhỏ hơn là A, B, C, D. Các Công ty này đều có phòng Kế toán. Với một quy trình được sử dụng chung cho phòng Kế toán của cả tổng công ty, khi user Nhân viên kế toán gửi sẽ đi đến User Trưởng phòng kế toán. Do đã phân chia thành 4 WorkGroup riêng, luồng quy trình sẽ chạy gói gọn trong từng công ty mà không bị nhầm lẫn người xử lý lẫn nhau.


Minh họa cách chia WorkGroup cho một Tổ chức được chia làm nhiều cấp.


Cách thiết lập Work Group:

Cách 1: Nhập thông tin trực tiếp trên phầm mềm:

Bước 1: Từ menu Setting, chọn Workgroup:

Bước 2: Chọn <+ Thêm mới> thêm mới 1 workgroup

Bước 3: Nhập các thông tin

a. Tiêu đề: Tên đầy đủ của WorkGroup

b. WorkGroupValue: Mã code của WorkGroup

Bước 4: Chọn Xác nhận: để lưu các thông tin đã nhập.

Cách 2: Nhập các thông tin trên SharePoint list:

Bước 1: Từ menu Setting, chọn Workgroup:

Bước 2: Chọn SharePoint List:

Bước 3: Từ màn hình của list WorkGroup, chọn <+ Mới> để thêm từng WorkGroup hoặc Chỉnh sửa ở dạng xem lưới để thêm nhiều WorkGroup một lúc

Bước 4: Nhập các thông tin tương tự như khi thêm mới trên phần mềm.

Bước 5: Nếu các thông tin mới nhập không hiện ra trong danh sách, Chọn Tất cả các Khoản mục => chọn view Admin. Danh sách các WorkGroup sẽ hiển thị trong list

Bước 6: Quay trở lại phần mềm phần Setting và nhấn chọn <Clear Cache> để các item được đồng bộ lên phần mềm.

Chú ý: Danh sách workgroup đươc thiếp lập tương ứng với các cửa hàng/chi nhánh/ Công ty thành viên theo cơ cấu tổ chức của tổ chức, hạn chế việc thay đổi

Last updated