🆕Tạo mới yêu cầu

Bước 1: Chọn Module Quy trình, hệ thống hiển thị Danh sách các Quy trình:

Bước 2: Chọn một Quy trình trong danh sách, nhấn < + Thêm mới>:

Bước 3: Nhập các thông tin khởi tạo và thông tin xử lý.

Thông tin khởi tạo: được admin cấu hình, đặc trưng cho từng quy trình khác nhau.

Thông tin xử lý: các trường mặc định của hệ thống.

Hệ thông sẽ xác định người nhận yêu cầu xử lý tiếp theo của bạn theo cơ sở đã được admin thiết lập sẵn.

Bước 4: Bấm <Xác nhận>, hệ thống thực hiện:

- Kiểm tra xem đã đủ các thông tin bắt buộc, nếu chưa đủ hệ thống sẽ chuyển tới trường thông tin cần nhập và cảnh báo đỏ, ví dụ như sau:

- Nếu đã đủ thông tin, hệ thống chuyển luồng yêu cầu sang bước 2 với người xử lý được chọn trong danh sách

Lưu ý: Nếu người dùng chỉ thuộc 1 phòng ban, trường “Phòng ban tạo yêu cầu” sẽ không hiển thị.

Last updated