2. Import công việc

SP365 cho phép người dùng đưa thông tin nhiều công việc đồng thời bằng cách sử dụng file excel (tính năng Import). Tính năng này chỉ dùng được cho các công việc Không lặp lại.

Bước 1: Từ màn hình chính của Module Công việc, chọn <Import>, chọn loại công việc nếu cần.

Bước 2: Nếu chưa có sẵn file mẫu, từ màn hình chọn <Export biểu mẫu>

Bước 3: Sau khi đã điền thông tin các công việc vào file, chọn <Import> để tải file vừa tạo lên hệ thống. Màn hình hiển thì thông tin đã được điền vào file mẫu:

Bước 4: nhấn <Nhập tập tin> để hệ thống đọc file. Trạng thái đồng bộ của mỗi bản ghi sẽ được hiển thị ở cuối dòng dữ liệu.

Bước 5: Nhấn <Hủy> để đóng màn hình Import sau khi đã nhập các công việc lên thành công.

Last updated