Thiết lập Organization

Organization – Cơ cấu tổ chức: thông tin về cơ cấu tổ chức, phòng ban của tổ chức.


Sơ đồ minh họa sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty

Danh sách cơ cấu tổ chức minh họa cho sơ đồ trên


Cách thiết lập Organization

Cách 1: Nhập thông tin trực tiếp trên phầm mềm:

Bước 1: Từ Menu Setting chọn Cơ cấu tổ chức:

Bước 2: Chọn <+ Thêm mới> để thêm mới 1 phòng ban.

Bước 3: Nhập thông tin các phòng ban:.

a. Tiêu đề: Tên phòng ban.

b. Code: Mã phòng ban - Lưu ý: Mã là giá trị duy nhất, viết liền không dấu

c. Phòng ban cấp cha: bộ phận cấp trên của phòng ban đang tạo (nếu có)

d. WorkGroup: mã của workgroup mà phòng ban đó trực thuộc

e. Quản lý phòng ban – có thể chọn sau.

f. Vô hiệu hóa phòng ban: Tạm ẩn phòng ban mới tạo.

Bước 4: Chọn <Xác nhận> để thêm mới phòng ban

Cách 2: Nhập các thông tin trên SharePoint list:

Bước 1: Từ menu Setting, chọn Cơ Cấu tổ chức:

Bước 2: Chọn SharePoint List:

Bước 3: Từ màn hình của list Organization, chọn <+ Mới> để thêm từng phòng ban hoặc Chỉnh sửa ở dạng xem lưới để thêm nhiều chức danh một lúc

a. Tiêu đề: Tên của đơn vị phòng ban

b. Code: Mã phòng ban – Lưu ý: giá trị duy nhất, viết liền không dấu

c. Parent: mã của đơn vị cha – hệ thống tự gợi ý các phòng ban đã có (nên tạo các đơn vị cấp cha trước khi tạo các đơn vị cấp con)

d. Workgroup: nhập mã của workgroup.

e. Block: chọn nếu cần khóa cơ cấu phòng ban hiện thời

f. Manager: chọn User Profile tương ứng để làm manager cho đơn vị (có thể chọn sau)

g. Parent:Title: tự động hiển thị khi chọn Parent

Bước 4: Nếu các thông tin mới nhập không hiện ra trong danh sách, Chọn Tất cả các Khoản mục => Admin. Danh sách các phòng ban sẽ hiển thị trong list.

Bước 5: Quay trở lại phần mềm phần Setting và nhấn chọn <Clear Cache> để các item được đồng bộ lên phần mềm.

Chú ý:

· Nhập đơn vị cấp cha trước rồi mới nhập đơn vị cấp con

· Nhập cơ cấu phòng ban xong -> tạo User Profile -> chọn manager cho các phòng ban

· Có thể tạo bảng trên Excel và copy các thông tin khi Chỉnh sửa ở dạng lưới

Last updated