9. Quản lý công việc định kỳ

1) Chọn Công việc định kỳ, hệ thống hiển thị danh sách các công việc định kỳ:

2) Đối với công việc lặp hàng ngày, khi người sử dụng hoàn thành công việc, hệ thống thực hiện:

- Ghi nhận lich sử hoàn thành của công việc lặp hiện thời

- Tạo công việc lặp tiếp theo

3) Người giao việc vào màn hình lịch sử công việc lặp để thực hiện đánh giá công việc đã thực hiện như đối với 1 bước trên quy trình công việc

Last updated