🎵HDSD Cấu hình Thông báo

Hướng dẫn tùy chỉnh thông báo trên hệ thống SP365 và các chức năng liên quan và quản lý thông báo

Note: Người sử dụng có quyền quyết định chỉnh sửa tùy chọn cấu hình thông báo, giúp quản lý và phân loại thông báo thông minh hơn dễ dàng tiếp nhận thông tin thông báo hiệu quả hơn trong xử lý công việc cũng như các bước đã được thực hiện trong quy trình.

+ Bước 2: Trong biểu tượng ...., Click để kiểm tra cấu hình thông báo được thiết lập trong hệ thống.

  • Quản lý nhóm thông báo: Quản lý tất cả các thông báo liên quan đến các module được active

  • Danh sách đã đăng ký : Là các thông báo quan trọng tại tiến trình trong quy trình cần nhắc thông báo.

Cấu hình thông báo trong quy trình :

Note: Trong quy trình cấu hình rất nhiều bước xử lý qua các tiến trình. để nhận những thông báo quan trọng cấu hình như sau:

Vào quy trình cần nhận thông báo

VD ta có rất nhiều bước trong quy trình cho nhiều phòng ban làm việc, Người dùng mong muốn khi đến bước bất kỳ nào đó quan trọng trong quy trình thì nhắc đến tôi thì làm như sau

Last updated