🎆HDSD Module Quản lý Quy trình

Module quản lý Quy trình là công cụ giúp tổ chức tối ưu hóa và kiểm soát quy trình làm việc.

Đối với người dùng cuối, nó mang lại lợi ích bằng cách tăng hiệu suất, đảm bảo chất lượng đồng nhất, và cung cấp cái nhìn rõ ràng về tiến trình công việc. Đồng thời, module này tăng sự linh hoạt và tích hợp dễ dàng vào môi trường làm việc, tạo ra trải nghiệm làm việc mạnh mẽ và hiệu quả.

Sau khi quản trị viên cấu hình các quy trình lên phần mềm, người dùng có thể thêm mới yêu cầu cho các quy trình mình được phân quyền.

Last updated