Tiến trình

Hiển thị tiến trình của công việc đến thời điểm hiện tại theo cấu hình quy trình được tạo sẵn

1) Chọn tab <Tiến trình>, hệ thống hiển thị các bước trong quy trình tới thời điểm hiện tại

2) Các bước trong tiến trình được hiển thị theo thời gian làm việc và thời gian hiển thị theo thực tế làm việc và số giờ kế hoạch cho mỗi tác vụ.

Last updated