6. Xóa công việc

Bước 1: Người tạo công việc mở danh sách công việc

Bước 2: Tích chọn công việc cần xóa

Bước 3: Nhấn <Xóa>:

Bước 4: Hệ thống hiển thị để người dùng xác nhận việc xóa công việc

Nếu nhấn <OK>, hệ thống sẽ xóa công việc được chọn

Last updated