4. Chỉnh sửa thông tin công việc

Bước 1: Chọn 1 công việc trong Danh sách công việc:

Bước 2: Chọn chức năng sửa cho từng thông tin cần sửa, cập nhật các thông tin mới.

Bước 3: Sau khi sửa xong chọn để xác nhận thông tin sửa, hoặc để hủy thông tin sửa.

Bước 4: Khi được xác nhận sửa, hệ thống cập nhật thông tin sửa vào lịch sử xử lý:

Lưu ý:

Đối với Thời hạn xử lý:

- Nếu người sửa thời hạn là Người giao việc, hệ thống sẽ xác nhận thời gian xử lý mới là phê duyệt luôn

- Nếu người sửa thời hạn không phải Người giao việc, hệ thống ghi nhận thông tin đề xuất và chuyển tới người giao việc phê duyệt:

  • Người thực hiện chọn sửa <Thời hạn xử lý>:

  • Người giao việc thực hiện phê duyệt:

o Chọn <Công việc\Chờ phê duyệt thời hạn xử lý>

o Mở công việc trong danh sách và phê duyệt hoặc từ chối:

Last updated