Trả lại

Trả lại có nghĩa là không đồng ý với kết quả xử lý bước trước đó và trả lại để người gửi làm lại bước trước. Luồng phê duyệt vẫn được duy trì. Chức năng trả lại chỉ xuất hiện kể từ bước thứ 3 trở đi.

1) Chọn <Trả lại>, hệ thống hiển thị màn hình:

2) Chọn <Người tiếp nhận>, hệ thống chỉ hiển thị người đã chuyển yêu cầu gần nhất

3) Nhập <Lý do trả lại>

4) Nhấn <Xác nhận> để trả lại yêu cầu cho người nhận

Last updated