Thảo luận

Chức năng Thảo luận cho phép người dùng trao đổi trực tiếp về các vấn đề của yêu cầu mà không cần phải sử dụng ứng dụng chat bên ngoài.

1) Từ cột chức năng phí bên phải màn hình, chọn tab <Thảo luận>, hệ thống hiển thị danh sách thảo luận theo thứ tự thời gian:

2) Thêm mới

- Nhập thông tin vào trường thông tin <Nhập bình luận>, khi nhập nội dung:

  • Tag một người để trao đổi: dùng ký hiệu @ và gõ tên người cần trao đổi

  • Đính kèm nội dung ảnh:

    o Copy ảnh vào nội dung bình luận

3) Trả lời

- Nhập nội dung trả lời như với trường hợp thêm mới bình bình luận

4) Xóa thảo luận

Last updated