Thiết lập Roles Group

Roles Group/ Roles - Vai trò phê duyệt: có nhiệm vụ xác định vai trò của một user trong luồng phê duyệt, Roles Group có thể có các giá trị tương tự với JobTile. Với trường hợp kiêm nhiệm, một user có thể chỉ có 1 chức vụ (Job Title) nhưng có nhiều vai trò phê duyệt khác nhau (Roles)


Giải thích các trường thông tin cần thiết khi thiết lập Roles Group và minh họa:


Cách thiết lập Roles Group

Cách 1: Nhập thông tin trực tiếp trên phầm mềm:

Bước 1: Từ Menu Setting chọn Roles Group:

Bước 2: Chọn <+ Thêm mới> để thêm mới 1 vai trò

Bước 3: Nhập thông tin vai trò theo thứ tự các bước trên hình

a. Tiêu đề: tên vai trò

b. Mô tả: mô tả về chức năng nhiệm vụ của vai trò (tùy chọn)

c. WorkGroup: chọn Yes nếu vai trò này lặp lại giống nhau trong nhiều workgroup

d. Code: Mã Vai trò – Lưu ý: Mã là giá trị duy nhất, viết liền không dấu

Bước 4: Chọn Xác nhận để lưu các thông tin đã nhập

Cách 2: Nhập các thông tin trên SharePoint list:

Bước 1: Từ menu Setting, chọn Roles Group:

Bước 2: Chọn SharePoint List:

Bước 3: Từ màn hình của list Roles Group, chọn <+ Mới> để thêm từng chúc danh hoặc Chỉnh sửa ở dạng xem lưới để thêm nhiều chức danh một lúc

Bước 4: Nhập các thông tin tương tự như khi thêm mới trên phần mềm.

Bước 5: Nếu các thông tin mới nhập không hiện ra trong danh sách, Chọn Tất cả các Khoản mục => Admin. Danh sách các Roles Group sẽ hiển thị trong list.

Bước 6: Quay trở lại phần mềm phần Setting và nhấn chọn <Clear Cache> để các item được đồng bộ lên phần mềm.

Last updated