Tạo Công việc trên quy trình

1) Chọn tab <Công việc>, hệ thống hiển thị danh sách các công việc

2) Người dùng chọn <Thêm công việc> để giao một công việc, hệ thống tự động gắn công việc vào quy trình hiện thời.

Người dùng điền thông tin công việc cần xử lý – công vệc không lặp lại hay có tính lặp lại theo ngày trong tuần và ngày trong tháng. Sau khi điền đầy đủ thông tin. Chọn <Lưu>.

3) Chức năng xem và cập nhật công việc tương tự như chức năng quản lý công việc bên ngoài.

Last updated