2. Chỉnh sửa thông tin dự án

B1: Từ danh sách dự án, Chọn dự án cần thay đổi thông tin dự án

B2: Người sử dụng cập nhật các trường thông tin được thay đổi:

- Tên dự án

- Mô tả

- Thời gian dự kiến

- Thành viên dự án

- Các mốc tiến độ dự án: thay đổi các mốc tiến độ. Sau đó nhấn vào “Đóng” .

Last updated