Của tôi

Hiển thị danh sách công việc/các bước quy trình được giao cho người dùng để thực hiện.

Hệ thống ưu tiên sắp xếp các mục cần xử lý đã quá hạn lên đầu tiên để người dùng luôn nắm bắt được việc gì cần giải quyết trước.

Bước 1: Chọn chức năng <Của tôi>, hệ thống hiển thị màn hình Danh sách các công việc được giao để thực hiện từ các chức năng Công việc, Dự án và Quy trình:

Bước 2: Người sử dụng chọn 1 công việc được giao trong hàng đợi, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết công việc sang màn hình bên phải.

Bước 3: Người sử dụng có thể thực hiện các Công việc như với Công việc được giao trong các chức năng Quản lý Công việc và Quy trình mô tả ở phía dưới ngay tại đây.

Bước 4: Tìm kiếm:

- Chọn biểu tượng lọc như sau:

- Kích vào ... để chọn điều kiện tìm kiếm:

- Bộ lọc gồm các chỉ tiêu:

  • Ưu tiên: Mức độ ưu tiên do người gửi chọn

  • Phòng ban: hệ thống hiển thị danh sách và người dùng có thể gõ tên để tìm kiếm chính xác phòng ban khởi tạo quy trình, dự án

  • Người gửi: là người giao việc hoặc người gửi trong bước trước trong quy trình. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống, người dùng gõ tên người dùng để tìm chính xác tên người gửi nhanh chóng.

Last updated