Sao chép

Sao chép có nghĩa là thêm mới một yêu cầu có thông tin khởi tạo được điền sẵn từ yêu cầu muốn sao chép. Người dùng vẫn có thể thay đổi thông tin khởi tạo.

1) Chọn Sao chép trên màn hình xử lý:

2) Nhập thông tin bắt buộc vào các trường thông tin trên màn hình (nếu có)

Thông tin khởi tạo yêu cầu đã được sao chép và điền sẵn :

3) Nhấn Xác nhận để tạo yêu cầu với nội dung được sao chép như mong muốn.

Last updated