1. Thêm mới dự án

B1: Chọn <Thêm mới>:

Người sử dụng nhập các thông tin của dự án:

- Tên dự án: bắt buộc nhập

- Phòng ban chủ trì: phòng ban thực hiện dự án chính, bắt buộc nhập và chỉ được chọn 1

- Phòng ban phối hợp: có thể chọn nhiều phòng ban phối hợp thực hiện

- Quản lý dự án: bắt buộc nhập, có thể chọn nhiều người thực hiện dự án

- Thành viên dự án: có thể không nhập hoặc có thể nhập 1 hoặc nhiều người phối hợp thực hiện.

- Ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự án: bắt buộc phải nhập và ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc của dự án

- Các thành viên khác của dự án

- Mô tả: nhập thông tin giới thiệu về dự án

- File đính kèm: các file ban đầu về dự án

B2: Tạo các mốc thời gian (milestone) của dự án:

- Nhấn (+) cuối màn hình:

- Nhập Tên mốc dự án và thời hạn của mốc

- Tiếp tục chọn (+) để thêm mốc thời gian mới

B3: Nhấn <Xác nhận> để xác nhận thêm mới dự án

Last updated