📃Menu Quy trình

a. Chờ tôi xử lý: các yêu cầu đang đợi người dùng xử lý

b. Tôi tạo: Các yêu cầu do người dùng tạo, có thể đang đợi người khác xử lý hoặc đã hoàn thành

c. Tôi theo dõi: các yêu cầu mà người dùng được thêm vào làm người theo dõi, hoặc đã xử lý các bước trước đó và hiện tại đang chờ người khác xử lý/đã hoàn thành.

d. Danh sách quy trình theo phòng ban: Các quy trình được phân loại theo phòng ban quản lý. Danh sách quy trình được phân quyền theo vai trò phê duyệt, do đó mỗi người dùng có thể nhìn thấy số lượng quy trình khác nhau.

Last updated