7. Hoàn thành công việc

Bước 1: Người thực hiện mở công việc cần xử lý:

Bước 2: Chọn chức năng <Hoàn thành>

- Chọn người sẽ phê duyệt kết quả công việc

- Kết quả đạt được

- Nhấn <Xác nhận> để gửi công việc tới người phê duyệt.

Last updated