Lịch sử

Hiển thị lịch sử xử lý yêu cầu theo từng bước

1) Chọn Tab <Lịch sử>, hệ thống hiển thị lịch sử xử lý yêu cầu theo thứ tự thời gian:

2) Nhấn <Xem thêm> để xem chi tiết các giá trị nhập tại bước được ghi lịch sử:

- Nhấn vào tên file nếu muốn xem nội dung file đính kèm

- Nhấn <Thu gọn> để ẩn các nội dung xử lý tại từng bước.

Last updated