Từ chối

Từ chối có nghĩa là không đồng ý với kết quả bước trước và dừng lại luồng phê duyệt. Nếu cầu thiết, người khởi tạo cần tạo một luồng mới cho yêu cầu.

1) Từ thanh chức năng phía dưới tên luồng, chọn <Từ chối>, hệ thống hiển thị màn hình xử lý:

2) Nhập <Lý do từ chối>

3) Nhấn <Xác nhận> để xác nhận Hủy yêu cầu, khi đó yêu cầu sẽ kết thúc quá trính xử lý và có trạng thái là “Từ chối”

Last updated