Thông báo

Hiển thi các thông báo từ các Module chức năng và cài đặt nhận thông báo.

1) Chọn chức năng <Thông báo>, hệ thống hiển thị danh sách thông báo liên quan tới user hiện thời

2) Người dùng sử dụng chức năng bộ lọc hoặc tìm kiếm:

3) Sử dụng chọn điều kiện lọc:

4) Cài đặt tùy chọn nhận thông báo: chọn biểu tượng cài đặt.

Các tùy chọn nhận thông báo:

- Thảo luận nhắc đến tôi: nhận thông báo khi có người tag người dùng vào trong thảo luận trong quy trình hoặc công việc

- Tôi theo dõi: thông báo cho các luồng công việc/quy trình mà người dùng được thêm vào làm người theo dõi hoặc đã xử lý các bước trước đó

- Email: tùy chọn nhận thông báo qua tài khoản email đăng nhập.

Last updated