🎬HDSD module Dự án

Dự án là tập hợp của nhiều công việc liên quan đến nhau, sự tương tác chặt chẽ giữa các công việc này là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu chung của dự án. Các công việc thường được phân chia và tổ chức theo một cách có tổ chức để đảm bảo rằng tiến triển diễn ra một cách hợp lý.

Để bắt đầu sử dụng, chọn Dự án trên menu, hệ thống hiển thị màn hình như sau

- Cột trái là danh sách các phòng ban chủ trì dự án

- Bên phải là danh sách dự án theo phòng ban mà người dùng có thể xem được

Last updated