🧰Cấu hình chức năng của văn bản

Để sử dụng được chức năng văn bản, trước khi cấu hình loại văn bản, Admin nên thiết lập các thông tin sau:

1. Chữ ký cho từng user:

Hiện tại, hệ thống cho phép admin thêm chữ ký ảnh cho từng người dùng, với mục đích sử dụng cho các văn bản phê duyệt nội bộ (không có tính pháp lý khi gửi cho đối tác do không có CA).

Bước 1: Trong SharePoint, chọn list “Users_Electronic_Signature”,

Bước 2: Điền các thông tin sau:

- Title: Tên người dùng: điền bất kỳ (trường này không dùng để lookup, chỉ dùng để phân biệt khi admin xem list)

- Signature: Chữ ký ảnh – convert từ ảnh sang base64, có thể dùng ảnh removed background, dung lượng nhỏ.

- UserAD: Tài khoản M365 của người dùng có chữ ký.

2. Tạo folder lưu file sau khi trình ký:

Với mỗi Văn bản, tùy thuộc vào mục đích sử dụng, sau khi trình ký sẽ được lưu trữ ở một hoặc một vài thư mục khác nhau. Admin cần thiết lập các thư mục lưu trữ trước khi cấu hình văn bản.

Bước 1: Vào SharePoint, chọn list “Category_UrlFolderDMS”.

Bước 2: Thêm thông tin cho các Folder lưu trữ:

- Title: Tên của folder, ví dụ: Văn bản Phòng hành chính, Thông báo chung…

- FolderUrl: Link SharePoint của Folder, có thể ở khác site với site lưu trữ CSDL của SP365, thường là Folder trong DMS của công ty.

Điều kiện cần: Người duyệt cuối cùng của 1 luồng trình ký phải có quyền Edit cho folder.

3. Nhập các trường thông tin bắt buộc hoặc các trường thông tin lookup

Với các biểu mẫu mà đơn vị chưa có sẵn dưới dạng file Word, để đơn giản hơn cho việc tạo biểu mẫu, admin nên tạo trước các trường thông tin bắt buộc từ trước. Ví dụ: tiêu đề, biểu ngữ,

Cách nhập các trường thông tin.

Bước 1: Vào Setting => Cấu hình chức năng => Cấu hình trường dữ liệu văn bản.

Bước 2:

Cách 1: Chọn “Thêm mới” để thêm từng trường:

Cách 2: Vào SharePoint, chọn list: “WF_Document_PrintTemplateFields” để thêm nhiều trường bằng cách import Excel hoặc copy từ Excel.

Các trường mặc định thường dùng và các giá trị cần điền trong các cột như sau:

File Excel các trường thường dùng (dùng để import lên SharePoint list):

Admin có thể copy danh sách vào SharePoint list để thiết lập được nhanh chóng:

Tiêu đề

Giá trị (ValueField)

ValueDependOndoc

Kiểu dữ liệu (DataType)

DataFormat

QuocHieu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

FALSE

Text

TieuNgu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FALSE

Text

NoiDungVanBan

Content

TRUE

Text

NgayThangNamTao

Created

TRUE

Datetime

dd/MM/yyyy

NgayTao

Created

TRUE

Datetime

dd

ThangTao

Created

TRUE

Datetime

MM

NamTao

Created

TRUE

Datetime

yyyy

TieuDe

Title

TRUE

Text

SoVanBan

DocNum

TRUE

Text

LoaiVanBan

WorkFlow_Name.LookupValue

TRUE

Text

Nơi nhận text

Nơi nhận:

FALSE

Text

Ngày

Ngày

FALSE

Text

Tháng

Tháng

FALSE

Text

Năm

Năm

FALSE

Text

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

FALSE

Text

Tờ trình

TỜ TRÌNH

FALSE

Text

Thông báo

THÔNG BÁO

FALSE

Text

Báo cáo

BÁO CÁO

FALSE

Text

Chỉ thị

CHỈ THỊ

FALSE

Text

TenCongTy

CÔNG TY A

FALSE

Text

TenPhongBan1

Phòng 1

FALSE

Text

TenPhongBan2

Phòng 2

FALSE

Text

Ban TCĐT

BAN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

FALSE

Text

Số

Số:

FALSE

Text

Về việc

Vv:

FALSE

Text

TUQ

TUQ. Tổng Giám đốc

FALSE

Text

NgayHoanThanh

StepFinishDate

FALSE

Datetime

dd

ThangHoanThanh

StepFinishDate

FALSE

Datetime

MM

NamHoanThanh

StepFinishDate

FALSE

Datetime

yyyy

Nguoitao

Author_Profile:Title

TRUE

Lookup

Department

Department_Request.LookupValue

TRUE

Lookup

NgayBanHanh

NGAY_BAN_HANH

TRUE

Datetime

dd tháng MM năm yyyy

Ngày ban hành nhánh 1

N1_NGAY_BAN_HANH

TRUE

Datetime

dd tháng MM năm yyyy

Bước 3: Sau khi đã thêm các item vào SharePoint list, admin quay trở lại phần mềm và vào Setting => Clear Cache

Last updated