Preview in

Khi cần thông tin của một yêu cầu dưới dạng bản cứng, người dùng có thể in các thông tin trong yêu cầu bằng cách sử dụng chức năng Preview in

1) Từ thanh chức năng bên dưới tên yêu cầu, chọn <Preview in>

2) Màn hình hiển thị các thông tin

3) Chọn <In> để in các nội dung của yêu cầu

Last updated