Cấu hình Email

Chức năng nhận thông báo qua email là chức năng được phát triển trên nền tảng quản trị doanh nghiệp SP365 cho phép người dùng nhận thông báo qua tài khoản email Microsoft dùng để đăng nhập lên hệ thống. Chức năng này chỉ dùng được cho người dùng được cấp bản quyền Microsoft 365 (người dùng unlicense không có hòm mail Outlook nên không dùng được chức năng này)

1. Cấu hình tài khoản gửi email hệ thống:

SP365 chỉ dùng một tài khoản email duy nhất để gửi thông báo đến cho tất cả các user. Admin cần thiết lập tài khoản này trước khi người dùng bật tính năng nhận thông báo qua email

Bước 1: Tại menu Setting, click chọn <Cấu hình Email>

Bước 2: Chọn <Thêm mới>

Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu:

Lưu ý:

- Tài khoản email gửi bắt buộc phải có license.

- Làm theo hướng dẫn (tại đây) để lấy Password App

Trong đó:

  • Tiêu đề: User Name hiển thị khi gửi thông báo cho người dùng

  • Email: tài khoản email (có thể là email M365 hoặc bất kỳ hệ thống email nào khác)

  • PasswordApp: làm theo hướng dẫn ở trên để lấy Password App cho email M365

  • SMTPHostSMTPPort: Hệ thống hiển thị thông tin mặc định cho email M365, không cần chỉnh sửa. Nếu bạn sử dụng hệ thống email khác, nhập các thông tin tương ứng với nền tảng sử dụng.

Bước 4: Chọn <Kiểm tra tính năng gửi email> và nhập địa chỉ email nhận thông báo, ấn <Xác nhận>

Bước 5: Đăng nhập hòm mail và kiểm tra (Email đến và Email rác). Email test thành công sẽ có dạng như sau

2. Cài đặt thông báo cho người dùng

Bước 1: Chọn biểu tượng thông báo trên Menu tính năng:

Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt và chọn các tính năng thông báo muốn nhận.

Last updated