🛠️Cấu hình chức năng

Cấu hình chức năng là tạo các thông tin bổ trợ cho các Module làm việc như Quản lý Quy trình, Quản lý Công việc, Quản lý dự án.

Cấu hình bảngLoại công việc/Dự ánCấu hình EmailQuản lý List Config

Last updated