Loại công việc/Dự án

Khi tạo công việc/dự án, sẽ có những hạng mục công việc/dự án có cùng các thông tin chung. Khi đó, để tránh việc phải tạo từng trường thông tin đơn lẻ cho từng công việc/dự án, SP365 cho phép admin tự tạo các loại công việc/dự án.


Cấu hình tạo loại công việc/ Loại dự án

Bước 1: Chọn Setting:

Bước 2: Chọn Loại Công việc/ Loại dự án ở menu Setting như hình:

Bước 3: Chọn Thêm mới:

Bước 4: Màn hình hiển thị cấu hình loại công việc:

 1. Tên loại công việc: trường bắt buộc nhập

 2. Trạng thái kích hoạt: thể hiện loại công việc này có hiển thị ra để người dùng chọn hay không. Tích chọn nếu như loại công việc này sẽ được sử dụng luôn. Bỏ tích nếu không muốn người dùng chọn loại công việc này.

 3. Các tùy chọn với trường dữ liệu: Xóa và di chuyển vị trí của trường

 4. Thêm trường dữ liệu

Bước 5: Bổ sung thông tin cho từng trường dữ liệu:

 1. Tích chọn nếu trường thông tin bắt buộc người dùng phải nhập, nếu trường không bắt buộc thì không cần tích

 2. Tên trường thông tin

 3. Chọn kiểu dữ liệu cho trường thông tin trong các loại sau

 • Dòng văn bản đơn: tối đa 255 ký tự

 • Nhiều dòng văn bản: tối đa 140.000 ký tự

 • Siêu Văn bản: Trường nhập văn bản cho phép user có thể soạn thảo một đoạn văn bản đơn giản, cho phép format font chữ, in đậm, chữ nghiêng, gạch chân, gắn kem liên kết, đánh số dòng….

 • Số

 • Ngày tháng

 • Có/Không

 • Lookup: Chọn các list dropdown để người dùng chọn trong

 1. Thêm trường dữ liệu mới

Bước 6: Tùy chọn Xóa hoặc thay đổi vị trí của trường dữ liệu:

Bước 7: Chọn Thêm cấu hình để lưu cấu hình đã thiết lập:

Bước 8: Trong danh sách Cấu hình loại công việc, loại công việc mới thêm đã hiển thị thêm trong danh sách

Cách thêm loại công việc/dự án khi sử dụng

Bước 1: Chọn Module Công việc/dự án:

Bước 2: Chọn Thêm mới:

Bước 3: Trong màn hình Thêm mới công việc, chọn loại công việc. Những loại công việc được tích chọn vào loại Trạng thái kích hoạt sẽ hiển thị để người dùng chọn.

Bước 4: Nhập thông tin cho các trường dữ liệu của Loại công việc:

Last updated