3. Tạo công việc con

Bước 1: Chọn 1 công việc trong Danh sách công việc:

Bước 2: Chọn tab <Công việc con> trong màn hình công việc lớn

Bước 3: Nhấn <+ Thêm công việc>: hệ thống hiển thị màn hình để tạo mới công việc con. Các thao tác thêm công việc con tương tự như thêm công việc chính.

Last updated