8. Đánh giá công việc không định kỳ

Bước 1: Chọn <Công việc\Chờ đánh giá kết quả công việc>:

Bước 2: Mở công việc cần đánh giá:

Bước 3:

* Nếu đồng ý với kết quả công việc, chọn <Phê duyệt>:

- Đánh giá kết quả đạt được: chọn số sao đánh giá cho công việc đã hoàn thành

- Nhập <Nội dung đánh giá>

- Nhấn <Xác nhận> để xác nhận công việc đã được hoàn thành.

* Nếu không đồng ý với kết quả công việc, chọn <Từ chối>:

- Nhập <Lý do từ chối kết quả công việc>

- Nhấn <Xác nhận>: để từ chối kết quả hoàn thành công việc

Last updated