Hướng dẫn Cài đặt và cấu hình quy trình cho Quản trị viên

Để có thể sử dụng phần mềm, hệ thống cần được kích hoạt và được bổ sung các thông tin về cơ cấu tổ chức, người dùng.

Hướng dẫn kích hoạt sản phẩm🖥️Cấu hình hệ thống🛠️Cấu hình chức năng

Sau khi thiết lập cấu hình hệ thống và cấu hình chức năng, người dùng có thể sử dụng được Module Quản lý công việc và Quản lý Dự án

Để người dùng có thể sử dụng Module quản lý quy trình, Admin cần chuyển đổi các quy trình làm việc lên hệ thống.

🧩Cấu hình quy trình

Last updated