👉Đăng nhập và tổng quan

1. Đăng nhập

Bước 1: Người dùng truy cập vào đường link https://domain.com/ (đường dẫn truy cập vào tenant của đơn vị được admin hệ thống cung cấp)

Bước 2: Người dùng nhập địa chỉ email đã được đăng ký M365 để đăng nhập, chọn <Next>

Bước 3: Nhập mật khẩu và chọn <Sign in>

Bước 4: Sau khi đăng nhập hệ thống yêu cầu xác nhận quyền, chọn Đồng ý (Accept)

Lưu ý:

Trong trường hợp người dùng đăng xuất một tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản khác, có thể xuất hiện thông báo lỗi không đăng nhập được. Nguyên nhần: do cơ chế keep connection của Microsoft. Khi đăng nhập bằng tài khoản khác, người dùng cần chờ một khoảng thời gian hoặc tắt tab rồi mở lại để hệ thống Microsoft ngắt toàn bộ kết nối với tài khoản cũ.

2. Màn hình chính

Màn hình chính của phần mềm sau khi đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị module quản lý quy trình. Màn hình chính bao gồm:

  1. Thông tin profile của người dùng, bao gồm tài khoản đăng nhập, chức danh, phòng ban

  2. Cột menu các tính năng của hệ thống, bao gồm - Thông báo - Của tôi - Module Quản lý Quy trình - Module Quản lý Công việc - Module Quản lý dự án - Module Quản lý tài nguyên (Booking) - Module Ký số - Báo cáo BI Trong đó, Quản lý Quy trình, Công việc và Dự án là các tính năng cơ bản. Các tính năng còn lại có thể có hoặc không tùy theo gói sản phẩm của đơn vị.

  3. Cột menu của một tính năng

Last updated