4. Thêm công việc vào dự án

Mỗi dự án bao gồm nhiều công việc, để thêm các công việc vào dự án, ta có thể dùng 3 cách:

1. Thêm mới công việc đơn lẻ khi xem tổng quan:

B1) Mở thông tin dự án, chọn tab <Công việc>, nhấn <Thêm công việc>

B2) Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới công việc, người sử dụng nhập các thông tin công việc như phần Quản lý công việc.

B3) Khi người dùng nhấn <Lưu>, hệ thống tạo mới công việc có liên kết với dự án hiện thời

Có thể tạo nhiều cấp công việc con trong các công việc thuộc dự án.

2. Thêm mới công việc đơn lẻ từ view Gantt và Danh sách:

Tại màn hình hiển thị thông tin một dự án dạng Gantt hoặc dạng Danh sách, chọn <Thêm mới / Thêm>

Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới công việc như chức năng Dự án\Công việc đã mô tả ở trên.Người dùng điền thêm các thông tin của Dự án như tạo công việc.

3. Import danh sách công việc cho dự án:

B1) Từ Menu chọn Module Dự án, trong danh sách, chọn Dự án cần thêm mới công việc.

B2) Tại thanh chức năng bên dưới tên dự án, chọn icon <∙∙∙> và chọn <Import>

B3) Chọn Loại công việc (có thể bỏ qua)

B4) Chọn <Export biểu mẫu> để tải về file công việc mẫu

B5) Cập nhật file theo mẫu:

B6) Sau khi đã cập nhật thông tin các công việc, chọn <Import Excel> và chọn file vừa tạo.

B7) Ấn <Nhập tập tin> để nhập thông tin các công việc lên hệ thống

Last updated