🖥️Cấu hình hệ thống

Sau khi đã kích hoạt thành công phần mềm, admin cần bổ sung các thông tin cơ bản về người dùng, cơ cấu tổ chức để người dùng thật có thể sử dụng. Để quản trị phần mềm, hệ thống yêu cầu người dùng có quyền Site Admin của SharePoint Site đã tạo. Người tạo ra site luôn có quyền Site Admin. Nếu muốn thêm người dùng khác làm quản trị viên cho hệ thống, có thể tham khảo tại đây để tạo và phân quyền Site Admin cho user khác trước khi cấu hình các danh sách.

Các Danh mục thông tin liên quan đến User:

Các danh mục Cấu hình chức năng:

  1. Cấu hình bảng

  2. Loại công việc/Loại dự án

  3. Cấu hình Email

  4. Quản lý ListConfig

Last updated