Phê duyệt

Phê duyệt có nghĩa là đồng ý với kết quả bước trước, xác nhận và chuyển sang bước sau (hoặc hoành thành yêu câu nếu là bước cuối cùng):

1) Chọn <Phê duyệt> trên màn hình xử lý:

2) Nhập thông tin bắt buộc vào các trường thông tin trên màn hình (nếu có)

3) Trường hợp cần chuyển yêu cầu tới bước tiếp theo, chọn <Người xử lý tiếp theo> trong danh sách

4) Nhấn <Xác nhận> để chuyển yêu cầu tới bước tiếp theo.

Last updated