🎇Thực hiện yêu cầu

Sau khi một người dùng tạo mới yêu cầu thành công, luồng quy trình sẽ chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 1: Chọn luồng quy trình cần xử lý:

 • Cách 1: Chọn <Quy trình=>Chờ tôi xử lý> hệ thống hiển thị danh sách các luồng quy trình đang chờ người dùng xử lý:

 • Cách 2: Chọn <Quy trình=>Tên quy trình>, hệ thống hiển thị danh sách các luồng của quy trình đó, bao gồm các luồng đang đợi người dùng xử lý.

 • Cách 3: Từ "Thông báo", chọn thông báo liên quan đến quy trình

 • Cách 4: Từ "Của tôi", chọn luồng quy trình đang chờ xử lý.

Bước 2: Danh sách các yêu cầu cần xử lý gồm các thông tin:

 • Tiêu đề của yêu cầu

 • Mức độ ưu tiên: chỉ hiển thị khi yêu cầu gấp/khẩn cấp

 • Thời hạn: ngày đến hạn, nếu quá hạn, hệ thống hiển thị màu đỏ

 • Trạng thái: tên bước xử lý hiện tại của quy trình

 • Bộ phận\Phòng ban: tên phòng ban của người khởi tạo yêu cầu

 • Người gửi

 • Người nhận

 • Ngày tạo yêu cầu

Bước 3: Nếu danh sách dài, người dùng có thể sử dụng chức năng nhập từ khóa để tìm kiếm

Bước 4: Chọn 1 yêu cầu trong danh sách, hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của yêu cầu:

- <Quay lại>: Quay lại màn hình Danh sách trước đó

- <Phê duyệt>: Hiển thị màn hình xử lý công việc, xác nhận hoàn thành bước hiện thời

- <Chuyển xử lý>: ủy quyền cho người khác xử lý bước hiện tại

- <Từ chối>: Từ chối toàn bộ yêu cầu

- <Trả lại>: Trả lại bước xử lý gần nhất. “Trả lại” chỉ hiển thị tại bước thứ 3 trở đi.

- <Thảo luận>: Hiển thị danh sách nội dung trao đổi thảo luận của các người dùng

- <Lịch sử>: Hiển thị lịch sử xử lý yêu cầu theo từng bước

- <Công việc>: Các công việc được đính trên yêu cầu để thực hiện

- <Tiến trình>: Hiển thị tiến trình của công việc đến thời điểm hiện tại theo cấu hình quy trình được tạo

Last updated