Hướng dẫn sử dụng cho người dùng

1. Mục đích

Hướng dẫn người dùng cuối cách sử dụng phần mềm Quản trị Doanh nghiệp SP365.

1. Phạm vi

👉Đăng nhập và tổng quan🎆HDSD Module Quản lý Quy trình📌HDSD module Công việc🎬HDSD module Dự án

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý dự án, quản lý công việc.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo

Last updated