Thêm mới quy trình

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản có quyền Admin

Bước 2: Chọn <Quy trình>, nhấn <+>

Bước 3: Nhập các thông tin chung định nghĩa quy trình

a. Tên quy trình

b. Bộ phân/Phòng ban: bộ phân phòng ban sẽ quản lý quy trình.

c. Áp dụng quy trình với: chọn các vai trò được phép khởi tạo yêu cầu và xem được quy trình – nếu bỏ trống thì tất cả user đều được phép khởi tạo yêu cầu

d. Mô tả: mô tả ngắn gọn về quy trình này (dành cho quản trị viên)

e. Người xem: Thêm các cá nhân có thể xem được các yêu cầu của quy trình (thường là người dùng quản lý, giám sát…)

Bước 4: Nhấn <Tạo> để xác nhận việc tạo mới quy trình, hệ thống hiển thị danh sách quy trình trong mục quy trình, bên dưới tên phòng ban quản lý.

Last updated