Bổ sung tài khoản Site Admin

Site Admin là tài khoản được phân quyền quản trị phần mềm mà không cần phải là tài khoản Global Admin của Microsoft 365 hay Site Owner Trong trường hợp Global Admin và Site Owner không tham gia quản trị/quản lý phần mềm, trước khi thiết lập các danh sách trên, Site Owner có thể tạo một tài khoản cho Site Admin để tiến hành thiết lập các danh sách.


Cách tạo tài khoản Site Admin khi vừa kích hoạt hệ thống (chưa có thông tin về WorkGroup, Job Title, Roles Group, Organization)

Bước 1: Tại màn hình Setting (1), chọn danh sách User Profile (2) và chọn + Thêm mới (3).

Tại đây, hệ thống đã tự tạo một Profile cho tài khoản Site Owner.

Bước 2: Tại popup hiện ra, bổ sung các thông tin Tên đăng nhậpTên hiển thị theo thông tin của user. Tại trường Chức vụPhòng ban chọn các giá trị mặc định như bên dưới. Chọn Xác nhận.

Bước 3: Khi đã thêm Profile thành công, ở danh sách, click chọn Profile mới tạo:

Bước 4: Trong màn hình chi tiết các thông tin của Profile, tích chọn Quản trị hệ thống

Thông báo Site Admin (Quản trị hệ thống) đã được cập nhật thành công.

Bước 5: Sau khi cập nhật thành công người dùng mới có thể đăng nhập hệ thống với tài khoản vừa được tạo vào có quyền thiết lập các danh sách như Site Owner.

Last updated