Chuyển xử lý

Người dùng sử dụng chức năng chuyển xử lý khi cần người khác phê duyệt giúp một tài liệu/yêu cầu. Sau chuyển xử lý cho người khác, người dùng vẫn có thể tự phê duyệt.

1) Từ thanh chức năng phía bên dưới tên yêu cầu, chọn <Chuyển xử lý>

2) Chọn người tiếp nhận và lý do chuyển xử lý:

3) Người được chuyển xử lý sẽ nhận được thông báo và có thể tiến hành phê duyệt / từ chối hoặc chuyển xử lý cho người khác.

Lưu ý: Trong một bước được chuyển xử lý, đề xuất người dùng chỉ chuyển xử lý cho người có quyền phê duyệt ngang cấp của mình.

Last updated