1. Thêm mới công việc

Bước 1: Chọn <Công việc\+ Thêm mới>:

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 3:

* Nhập công việc không định kỳ

- Chọn Lặp lại = “Không lặp lại”

- Nhập các thông tin công việc theo yêu cầu

* Nhập công việc định kỳ

- Chọn Lặp lại = “Tùy chỉnh”

- Đối với lặp lại theo tuần, hệ thống thực hiển thị các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 7 để người dùng chọn lịch lặp lại.

- Đối với lặp lại theo tháng, người dùng tự thêm mới các ngày muốn lặp lại công việc.

- Với công việc lặp, người dùng có thể tùy chỉnh thời gian xử lý của công việc cho phù hợp với lịch làm việc.

- Nhập các thông tin công việc yêu cầu trên màn hình về người giao vào người nhận

- Khi hoàn thành công việc hiên thời, hệ thống sẽ tự động tạo công việc của ngày làm việc tiếp theo

- Muốn dừng lặp, sử dụng chức năng Sửa công việc và chọn Lặp lại = “Không lặp lại”

Bước 4: Thông tin nâng cao: Chọn loại công việc đã được Admin thiết lập sẵn trên hệ thống. Mỗi loại công việc sẽ có các trường thông tin đặc trưng khác nhau.

Để thêm mới các loại công việc, cần liên hệ Admin để thêm mới trong phần setting.

Bước 5: Nhấn <Lưu> để tạo công việc, hệ thống kiểm tra các thông tin bắt buộc nhập và báo lỗi tại các trường nhập thiếu.

Last updated