11. Thực hiện và dánh giá công việc định kỳ

Bước 1: Chọn <Công việc định kỳ>

Bước 2: Nhấp chọn <Tiến trình>

Bước 3: Nhấp chọn <Báo cáo>

Bước 4: Nhập nội dung báo cáo kết quả công việc lặp và chọn <Xác nhận>

Bước 5: Báo cáo được chuyển đến người giao việc để đánh giá

Bước 6: Người chủ trì đánh giá báo cáo kết quả công việc và <Xác nhận>

Last updated