6. Quản lý công việc trong dự án

  1. Từ view Tổng quan, Danh sách, Board, người dùng chọn vào một công việc để xem được chi tiết công việc đó.

  2. Từ view Gantt, click chuột phải vào tên công việc cần xem, hệ thống hiển thị 4 tùy chọn

  • Chi tiết: xem chi tiết các thông tin của công việc

  • Xóa: xóa công việc trong danh sách

  • Giao việc: thay đổi/cập nhật người xử lý công việc

  • Tạo công việc con

  1. Các công việc thuộc dự án đều có thể thêm vào các nhóm để dễ dàng phân loại, quản lý.

Last updated