5. Phân loại công việc

Với một người dùng, có thể có nhiều công việc từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, SP365 cho phép phân loại công việc theo các cách khác nhau:

- Công việc theo phòng ban: Phân loại theo phòng ban của người giao việc

- Công việc theo nhóm: các nhóm do người dùng tự tạo để dễ dàng theo dõi

* Cách thêm nhóm công việc:

B1) Từ Menu chọn Module Công việc và chọn <+> để thêm nhóm công việc

B2) Bổ sung các thông tin cho nhóm công việc

- Tên nhóm công việc cha: nhóm lớn bao gồm nhiều nhóm nhỏ hơn

- Tiêu đều nhóm công việc: Nhóm công việc cấp con

- Thành viên nhóm.

- Quản lý nhóm.

B3) Kết quả nhóm công việc cấp cha và con sau khi tạo mới

B4) Thêm mới các nhóm công việc cấp con

B5) Trong các nhóm công việc con, thêm mới các cột bằng cách chọn ký hiệu <∙∙∙> hoặc chọn <+Thêm cột>

B6) Đặt tên cho cột và ấn <Lưu>

B7) Sau khi đã tạo được các cột, người dùng có thể thêm công việc mới vào cột bằng cách chọn dấu Cộng <+>

B8) Nếu muốn thêm công việc cũ vào nhóm, thao tác như sau:

- 1: Chọn công việc từ danh sách, sau đó ấn <+ Thêm vào nhóm>

- 2: Chọn nhóm công việc và Line nhóm công việc (cột công việc)

- 3: Các công việc được sắp xếp vào từng cột sau khi được thêm vào nhóm

Last updated